Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Praktijk Marinka Versteeg h.o.d.n. Platform voor leren 

Artikel 1 – Algemeen 

De besloten vennootschap Praktijk Marinka Versteeg h.o.d.n. Platform voor leren is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73351199 en is gevestigd aan de Titushof 6 (3453JG) te De Meern, hierna: Platform voor leren. Platform voor leren is de aanbieder van de Platform voor leren-website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Platform voor leren-website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.  

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Platform voor leren-website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Platform voor leren Gebruiker deze Platform voor leren-website verder niet te gebruiken. Platform voor leren raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Platform voor leren-website de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen. 

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden. 

Door de Platform voor leren-website te gebruiken stemt Gebruiker in dat Platform voor leren door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de slimme meter. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan. 

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

Platform voor leren gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Platform voor leren. Platform voor leren zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Platform voor leren. 

Artikel 3 – Gebruik van de Platform voor leren-website 

1. Platform voor leren spant zich in de Platform voor leren-website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Platform voor leren-website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt. 

2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Platform voor leren-website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Platform voor leren onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen. 

3. Platform voor leren kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria. 

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Platform voor leren-website 

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Platform voor leren-website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Platform voor leren-website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Platform voor leren-website: 

  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Platform voor leren-website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen; 
  1. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde; 
  1. het kopiëren van (onderdelen van) de Platform voor leren-website van Platform voor leren, 
  1. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Platform voor leren. 

2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Platform voor leren gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Platform voor leren komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Platform voor leren-website te ontzeggen en/of het gebruik van de Platform voor leren-website te beëindigen. 

3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker. 

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Platform voor leren-website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.  

5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de-website.  

6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven. 

7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden. 

8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Platform voor leren. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens). 

Artikel 5 – Toegang  

1. Platform voor leren biedt enkel en alleen het gebruik van de Platform voor leren-website aan. Platform voor leren heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder. 

2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Platform voor leren-website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.  

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Platform voor leren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Platform voor leren-website tijdig worden verstrekt aan Platform voor leren. 

4. Platform voor leren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Platform voor leren is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorPlatform voor leren bekend was. 

Artikel 6 – Beschikbaarheid Platform voor leren-website 

Platform voor leren staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Platform voor leren streeft ernaar om zich in te spannen om de Platform voor leren-website en de toegang tot de Platform voor leren-website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Platform voor leren-website. Platform voor leren is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Platform voor leren-website en het gebruik van de Platform voor leren-website op te schorten. Platform voor leren is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Platform voor leren-website te kunnen waarborgen.  

Artikel 7 – Notice en takedown 

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Platform voor leren of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Platform voor leren gerechtigd om dat deel van de Platform voor leren-website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Platform voor leren zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Platform voor leren aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.  

Artikel 8 – Storingen en reparatie 

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Platform voor leren of via info@marinkaversteeg.nl. 

Artikel 9 – Betaling 

1. Het recht om gebruik te maken van de diensten van Platform voor leren is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Platform voor leren. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Platform voor leren aan Gebruiker ter beschikking gesteld.  

2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Platform voor leren gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Platform voor leren-website op te schorten, dan wel te beëindigen.  

3. Platform voor leren is namens de cursusaanbieder geautoriseerd om namens de cursusaanbieder de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen. 

Artikel 10 – Adviezen 

1. Platform voor leren kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Platform voor leren de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.  

2. De door Platform voor leren verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

3. Gebruiker is op eerste verzoek van Platform voor leren verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Platform voor leren wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Gebruiker niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Platform voor leren gedaan voorstel, is Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.  

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Platform voor leren kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker en diens medewerkers. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.   

5. Gebruiker zal Platform voor leren schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst. 

Artikel 11 – Coaching en/of Training 

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Platform voor leren coaching verzorgen voor Gebruiker. 

2. De coachingsessie vindt plaats op locatie van Gebruiker, op een nader te bepalen locatie van Platform voor leren of de cursusaanbieder, via een online leeromgeving (e-learning) of een combinatie van deze vormen (blend learning). 

3. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Gebruiker, is Gebruiker verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Gebruiker niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Gebruiker. Platform voor leren is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie. 

4. De inhoud van de door Platform voor leren aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Platform voor leren de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Gebruiker alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s). 

5. Gebruiker zal Platform voor leren schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst. 

6. Platform voor leren is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Platform voor leren om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Gebruiker op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Gebruiker naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Platform voor leren gerechtigd de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Gebruiker worden overlegd. 

7. Opdrachten in het kader van de coachingsessie zijn digitaal via de Platform voor leren-website te maken. 

Artikel 12 – Beperking aansprakelijkheid  

1. Gebruiker vrijwaart Platform voor leren vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Platform voor leren-website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Platform voor leren.  

2. Platform voor leren is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder. 

3. Platform voor leren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van  (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Platform voor leren-website of die van gelinkte websites of websites.  

4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Platform voor leren jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Platform voor leren in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.   

5. In geen geval is Platform voor leren is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Platform voor leren-website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Platform voor leren-website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker. 

6. Enige door Platform voor leren opgeleverde adviezen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Platform voor leren. 

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Platform voor leren is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Platform voor leren opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Platform voor leren. Platform voor leren is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 

8. Indien door of namens Gebruiker een derde wordt ingeschakeld, is Platform voor leren nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Gebruiker ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Gebruiker ingeschakelde derde in Platform voor leren haar eigen advies. 

9. Platform voor leren staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Platform voor leren verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

10. Platform voor leren is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Platform voor leren aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard. 

11. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Platform voor leren vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Platform voor leren. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Platform voor leren dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen. 

Artikel 13 – Overmacht 

1. Platform voor leren is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Platform voor leren en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Platform voor leren buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. Platform voor leren heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Platform voor leren zijn verbintenis had moeten nakomen. 

Artikel 14 – Overeenkomst met de netbeheerder 

Platform voor leren biedt uitsluitend een Platform voor leren-website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker. 

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten 

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Platform voor leren, alsmede op de goede naam van Platform voor leren. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Platform voor leren-website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Platform voor leren-website berusten uitsluitend bij Platform voor leren en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. 

2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Platform voor leren-website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.  

3. De software van de Platform voor leren-website blijft te allen tijde het eigendom van Platform voor leren De software werkt alleen in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Platform voor leren of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Platform voor leren-website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.wijzigen. 

Artikel 16 – Algemene (verkoop)voorwaarden   

Op het gebruik van de Platform voor leren-website zijn tevens de algemene voorwaarden van de cursusaanbieder van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene voorwaarden van de cursusaanbieder. 

Artikel 17 – Klachten 

1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Platform voor leren-website van Platform voor leren. worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@marinkaversteeg.nl met als onderwerp “Klacht”. 

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Platform voor leren de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren. 

3. Platform voor leren zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker. 

Artikel 18 – Wijzigingen 

Platform voor leren heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Platform voor leren-website inzien.  

Artikel 19 – Geschilbeslechting 

1. Op de rechtsverhouding tussen Platform voor leren en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.  

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden. 

3. Alle geschillen tussen Platform voor leren en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.  

De Meern, 9 februari 2021